Aktuality

Shromáždění delegátů

se koná 17. června 2020 v 16 hodin (středa) 

ve velkém sále Domu kultury v Bílovci

Program shromáždění:

  1. Zahájení shromáždění, schválení programu 
  2. Volba pracovních komisí, ověřovatelů zápisu 
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Zpráva o činnosti představenstva za předchozí období
  5. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise
  6. Zpráva o hospodaření SBD za rok 2019
  7. Změna stanov družstva (počet členů představenstva 5)
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Mgr. Melecký Ivo 
předseda představenstva 
SBD v Bílovci


Informace k mimořádné situaci - COVID 19

Dezinfekce společných prostor a hygiena v domech

Na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  z ustanovení § 57 zmíněného předpisu vyplývá, že každá osoba je povinna provádět běžnou ochrannou dezinfekci podle potřeby, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Jedná se tedy o obecnou povinnost, kterou lze za stávající situace vyložit i tak, že "potřebou" může být ochrana společnosti před šířením virové nákazy. Dezinfekce by tedy měla být v bytových domech prováděna v rámci běžného úklidu domu, bude-li to možné (dostupnost dezinfekčních prostředků, pracovních sil apod.), zejména pak při prokázané nákaze (pokud se o této skutečnosti zástupce BD dozví). V médiích je doporučována dezinfekce povrchů, jichž se lidé v domě dotýkají (kliky, zábradlí, madla, tlačítka, rámy dveří, zvonky, výtahy). Není přitom podstatné, kdo konkrétně dezinfekci bude provádět - úklidová firma, bytové družstvo svými pracovníky nebo uživatelé bytů, s nimiž se na tom správce domu dohodne. Vzhledem průběžnému k pohybu osob v domech má však provedení jakékoli dezinfekce nutně pouze přechodný účinek.
Úklidová firma provádí dezinfekci v domech v rámci provádění úklidu.

Z preventivního hlediska je vhodné používání roušek i ve společných prostorách, nedotýkání se společných částí holou rukou (zejména klik, madel, ovladačů výtahu), používání výtahu jednotlivě, dodržování odstupu alespoň 2 metry apod. Správci bytových domů nemají zákonem stanovenou povinnost poučovat bydlící v bytovém domě o správném chování při pandemii. Orgány státní správy a sdělovací prostředky zdůrazňují odpovědnost každého obyvatele ČR. Opakovaně jsou uveřejňovány návody na dodržování nutné hygieny (mytí rukou, používání ochranných pomůcek, dezinfekce roušek, rukou atd). Stát tak ponechává především na jednotlivcích povinnost chránit sám sebe a ostatní.

Provádění stavebních prací, oprav a údržby na/ve společných prostorách

Provádění stavebních prací, a to i ve společných prostorách bytových domů, není současnými mimořádnými opatřeními dotčeno. Jedná se o povolený výkon zaměstnání / podnikatelské činnosti. Provádění staveb je také výslovně vyňato ze zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb. Pro pracovníky stavebních firem přitom platí, že i oni musí mít s účinností od 19.3.2020 po celou dobu provádění prací zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem. Roušku nebo jiný ochranný prostředek musí nosit všichni, výjimka platí pouze pro takový výkon práce, při kterém by bylo nošení ochranného prostředku nebezpečné. Tam, kde je to možné, přistupuje se v některých domech k odložení stavebních prací na pozdější dobu. Žádná obecná povinnost přerušit stavební práce v domě však z žádného právního předpisu nevyplývá. 
Práce by měly být ale přerušeny uvnitř jednotlivých bytů (i když to opět výslovně nevyplývá z žádného předpisu), a to z důvodu minimalizace rizik jak pro uživatele bytu, tak i pro pracovníky provádějící a rovněž i s ohledem na možnost obyvatele bytu chránit své zdraví. To se netýká neodkladných prací a havárií.

Lhůta pro doručení vyúčtování a způsob doručení

Lhůta pro vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za služby příjemcům služeb do 30.4.2020 zůstává nedotčena.
Současná situace se dotýká také zavedeného způsob doručování vyúčtování služeb. Standardně se písemné vyúčtování doručuje oproti podpisu tak, že pověřená osoba obchází po bytech jednotlivé příjemce služeb. Tento způsob doručení se dnes stává neproveditelným. 
Volíme proto takový způsob doručení, při kterém budeme schopni prokázat, kdy bylo vyúčtování doručeno - doručení vhozením do schránek, kterého se zúčastní 2 osoby a o vhození bude sepsán a oběma osobami podepsán protokol o doručení. Vhození do schránek nebude provedeno u příjemců služeb, kteří poskytovateli služby oznámili jinou adresu pro doručování nebo kteří mají trvalé bydliště jinde a BD je známo, že se v domě (a bytě) nezdržují. BD nenese odpovědnost za nedoručení vyúčtování, pokud se doručuje na poslední známou adresu a příjemce služby nové bydliště BD neoznámil.